Nationale Milieudatabase

Overig


CO2-prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering én in de keten. Dit kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. Het gaat hierbij om de totale massa van CO2 uitgestoten emissies naar de atmosfeer over een specifieke periode. De CO2-Prestatieladder gaat over het bedrijfsproces en materieel en is daarmee complementair aan de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken die de milieueffecten van de constructie en installaties bepaalt.

Green deals
Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten. Knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, ontbreken van marktprikkels, innovatie en netwerkvorming. De Green Deal aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid. De overheid biedt Green Deals ondersteuning.

Green Deals die een relatie hebben met de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken zijn:

Aanvraag SBK-milieuprestatiebewijs
Voor het aanvragen van een SBK-bewijs t.b.v. een omgevingsvergunning gaat u naar: www.bewijsmilieuprestatie.nl
Vanaf 1 januari 2013 moet conform het Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m2), een milieuprestatieberekening materialen bijgevoegd worden. De berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken (incl. de Nationale Milieudatabase). Het Bouwbesluit 2012 stelt nog geen grenswaarde aan de milieuprestatie. Dat lijkt vreemd maar is vooral bedoeld om de bouw gelegenheid te geven ervaring op te doen en te laten wennen in het stellen van milieuprestatie-eisen aan gebouwen en bouwwerken.

BHH-model voor gebouwen
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw. Het is daarom van belang de materiaalhoeveelheden benodigd voor een draagconstructie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De in opdracht van o.a. het Ministerie IenM en KMU door IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde Model Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagconstructie (model BHH) kan hiervoor gebruikt worden. De achterliggende rekenregels en het model (in excel) zijn hieronder te bestellen. De rekenregels zijn vrij te gebruiken en worden door bijv. W/E Adviseurs geïntegreerd in hun software GPR Gebouw. Klik hier voor de aanvraag van het BHH-model.

Ecologische footprint van producten
Als follow-up van de conclusies van de Raad, heeft de Europese Commissie een onderzoek geïnitieerd voor een analyse van bestaande methoden en initiatieven voor het bepalen van de Product Carbon Footprint. Een van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek was dat het belangrijk is om rekening te houden met alle milieueffecten van de producten. Op basis hiervan werd een Product Environmental Footprint project [PEF] gestart met als doel het ontwikkelen van een geharmoniseerde milieu-voetafdruk methodologie die plaats biedt aan een breder pakket van relevante milieuprestatiecriteria. Momenteel vinden er een aantal pilots plaats welke methoden er het meest doelmatig zijn. Voor de PEF van een bouwproduct zal er een synergie moeten worden gevonden met een EPD op basis van de EN 15804.